วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แผนการสอน

การตลาดและการโฆษณา (MARKETING AND ADVERTISING) ระบุหน่วยกิต 3 (3-0-6)


ศึกษาถึงความหมายและความสำคัญของการตลาด โดยเน้นหลักการตลาดสมัยใหม่ พฤติกรรมผู้บริโภค จริยธรรมของนักการตลาดที่ดี ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของการโฆษณาโดยสังเขป กระบวนการของการโฆษณา การจัดการงานโฆษณาและกระบวนการสร้างสรรค์ และผลิตผลงานเพื่อการโฆษณา


ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์มาริสา จันทมาศ/ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี

วัน/เวลา/ภาคการศึกษาที่เรียน วันจันทร์/9:25 น.-12:05 น./ภาคการศึกษาปลาย

ห้อง 303

จุดประสงค์ในการเรียนการสอน

1. เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดสมัยใหม่ พฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณา รวมทั้งการใช้สื่อประเภทต่างๆ

2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบนิเทศศิลป์

ข้อตกลงในการเรียนการสอน

1. เข้าชั้นเรียนสายเกิน 15 นาที ถือว่า มาสาย เข้าชั้นเรียนสายเกิน 30 นาที ถือว่า ขาดเรียน

2. มาสาย 2 ครั้ง นับเป็น ขาดเรียน 1 ครั้ง ขาดเรียนเกิน 3 ครั้ง จะพิจารณาให้นักศึกษาถอนรายวิชา

1-15 พ.ย. 53 ถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืนเต็มจำนวน

16 พ.ย. 53 - 24 ม.ค. 54 ถอนรายวิชาโดยได้รับค่าการศึกษาเป็น W

3. ส่งงานล่าช้าได้ไม่เกิน 3 วัน และจะถูกหักคะแนน 1 ค่าระดับ ส่งงานล่าช้าเกิน 3 วัน จะได้คะแนนเป็น F เฉพาะงานนั้นๆ

การให้คะแนน

สอบเก็บคะแนน 12 ครั้ง 60 คะแนน

นำเสนองานกลางภาค 10 คะแนน

นำเสนองานปลายภาค 30 คะแนน

รวม 100 คะแนน

การวัดและประเมินผล

A = 91-100 B+ = 86-90 B = 76-85 C+ = 71-75

C = 61-70 D+ = 56-60 D = 46-55 F = 0-45


ครั้งที่

เนื้อหา/กิจกรรม

ครั้งที่ 1

1 พ.ย. 53

แนะนำรายวิชา

ครั้งที่ 2

8 พ.ย. 53

- ความหมายของการสื่อสารการตลาด What is Marketing Communications?

- ภาพรวมของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ Overview of IMC

- การสร้างตราสินค้า Branding Issues

- สอบเก็บคะแนน (5 คะแนน)

ครั้งที่ 3

15 พ.ย. 53

- กระบวนการสื่อสารและพฤติกรรมการซื้อ The Communications Process and Fundamentals of Buying Behavior
- การสื่อสารตราสินค้าทำงานอย่างไร How Brand Communications Work
- สอบเก็บคะแนน (5 คะแนน)

ครั้งที่ 4

22 พ.ย. 53

- การตอบสนองของผู้บริโภค Consumer Response
- การโน้มน้าวในการสื่อสารการตลาด Persuasion in Marcom
- สอบเก็บคะแนน (5 คะแนน)

ครั้งที่ 5

29 พ.ย. 53

- การสื่อสารการตลาดและการเลือกผลิตภัณฑ์ Marcom and Product Adoption

- การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ IMC Planning
- สอบเก็บคะแนน (5 คะแนน)

ครั้งที่ 6

6 ธ.ค. 53

หยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ครั้งที่ 7

13 ธ.ค. 53

- การแบ่งกลุ่มและการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย Segmenting and Targeting
- สอบเก็บคะแนน (5 คะแนน)

ครั้งที่ 8

20 ธ.ค. 53

- นำเสนอผลงานกลางภาค (10 คะแนน)

ครั้งที่ 9

27 ธ.ค. 53

- การโฆษณา และกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ Advertising and IMC Strategy
- วิธีการสื่อสาร Message Execution
- สอบเก็บคะแนน (5 คะแนน)

ครั้งที่ 10

3 ม.ค. 54

- การดึงดูดใจในงานโฆษณา Message Appeals and Endorsers in Advertising
- สอบเก็บคะแนน (5 คะแนน)

ครั้งที่ 11

10 ม.ค. 54

- ลักษณะของสื่อประเภทต่างๆ Media Characteristics

- การวางแผนสื่อและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ Advertising and IMC Media Planning
- สอบเก็บคะแนน (5 คะแนน)

ครั้งที่ 12

17 ม.ค. 54

- อินเตอร์เนตและการปฏิสัมพันธ์ Internet -Interactivity

- เทคโนโลยีสื่อเคลื่อนที่และสื่อใหม่ Mobile and New Media Technology
- สอบเก็บคะแนน (5 คะแนน)

ครั้งที่ 13

24 ม.ค. 54

- การส่งเสริมการขาย Promotion

- การส่งเสริมการขายแก่ผู้บริโภค Consumer Promotion
- สอบเก็บคะแนน (5 คะแนน)

ครั้งที่ 14

31 ม.ค. 54

- ช่องทางการตลาด และการส่งเสริมการขาย Channel Marketing and Trade Promotion

- การประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่ตราสินค้า Public Relations and Brand Publicity

- การสร้างประสปการณ์: การจัดกิจกรรม การเป็นผู้สนับสนุน การบริการลูกค้า Experiential Contact: Events, Sponsorships, & Customer Service
- สอบเก็บคะแนน (5 คะแนน)

ครั้งที่ 15

7 ก.ย. 54

- การตลาดทางตรง Direct Marketing

- การสื่อสารการตลาดนานาชาติ International Marketing Communications
- สอบเก็บคะแนน (5 คะแนน)

ครั้งที่ 16

14 ก.ย. 54

- การวัดและการประเมินผลประสิทธิภาพ Measurement and Evaluation of Effectiveness

- นำเสนอผลงานปลายภาค (30 คะแนน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น